GO88 MớI NHớT chính trị thứ hai cao bắt buộc 3 Thông tin đánh giá

No Comments

Điều 1: Khung thứ nhất của bắt buộc bắt buộc thứ ba của bắt buộc chính trị thứ hai cho chính trị trung học là hộp đầu tiên của đánh giá thứ ba của trường trung học. 2. Văn hóa là gì: A. Ý nghĩa: Đó là tất cả các hoạt động tâm linh và sản phẩm của con người so với kinh tế và chính trị. Trong số đó, cả phần ý thức hệ của thế giới quan, triển vọng về cuộc sống và các giá trị, và các phần phi thần học như khoa học tự nhiên, công nghệ, ngôn ngữ và văn bản. B. Đặc điểm của văn hóa: Văn hóa là một hiện tượng độc đáo của xã hội loài người, văn hóa là sản phẩm của thực tiễn xã hội của mọi người. Văn hóa là một loại kiến ​​thức. Nó dần dần thu được bằng cách tham gia vào các hoạt động văn hóa và tiếp nhận giáo dục kiến ​​thức văn hóa. 3. Sức mạnh của văn hóa: A. Hình thức văn hóa: Văn hóa có một hình thức rất phong phú, như suy nghĩ, lý thuyết, niềm tin, niềm tin, đạo đức, giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật, v.v. là các hoạt động văn hóa. B. Vai trò xã hội của văn hóa: Đó là một lực lượng tâm linh xã hội. Nó có thể được chuyển thành sức mạnh vật chất trong quá trình hiểu biết và biến đổi của mọi người về thế giới, điều này có tác động sâu sắc đến sự phát triển của xã hội. Ảnh hưởng này không chỉ được thể hiện trong tăng trưởng cá nhân, mà còn trong lịch sử của các quốc gia và quốc gia. Hộp thứ hai: Văn hóa và Kinh tế, Chính trị 1. Ảnh hưởng lẫn nhau: Trên cơ sở kinh tế, mối quan hệ giữa A, Kinh tế, Chính trị và Văn hóa: Kinh tế, Chính trị và Văn hóa là ba lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. A. Kinh tế là nền tảng, chính trị là một biểu hiện tập trung của nền kinh tế, và văn hóa là sự phản ánh của kinh tế và chính trị. B. Văn hóa nhất định được xác định bởi một nền kinh tế và chính trị nhất định, và nó cũng ảnh hưởng đến một số chính trị và kinh tế nhất định, và có tác động đáng kể đến chính trị và kinh tế. C. Các nền văn hóa khác nhau có tác động khác nhau đối với nền kinh tế và chính trị, và vai trò của chúng trong phát triển xã hội cũng khác nhau. Văn hóa tiên tiến và lành mạnh sẽ thúc đẩy sự phát triển xã hội, và văn hóa lạc hậu và phân rã sẽ cản trở sự phát triển của xã hội. 2. Pha trộn với nhau, trong quá trình phát triển của Thời báo A. Việc tích hợp văn hóa và nền kinh tế là biểu hiện chính: vai trò của các hiệu ứng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế ngày càng quan trọng, và sự phát triển kinh tế đã đặt ra Nền tảng vật chất để thúc đẩy phát triển văn hóa. B. Việc tích hợp văn hóa và chính trị là rất quan trọng. Điều quan trọng là việc tham gia vào đời sống chính trị đòi hỏi kiến ​​thức văn hóa cao hơn. Các nước bá chủ sử dụng thâm nhập văn hóa để thúc đẩy chính trị quyền lực. 3. Trong cuộc cạnh tranh về sức mạnh quốc gia toàn diện, A. Sức mạnh quốc gia toàn diện, còn được gọi là sức mạnh quốc gia, sức mạnh quốc gia và khả năng cạnh tranh quốc tế, đề cập đến toàn bộ sức mạnh (sức mạnh vật chất và tinh thần) và ảnh hưởng quốc tế của sự tồn tại và phát triển của một quốc gia có chủ quyền Sự kết hợp của lực. Sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự, v.v … Những lực lượng vật chất này là nền tảng, và tinh thần quốc gia và sự gắn kết quốc gia là một phần quan trọng của sức mạnh quốc gia toàn diện. B. Trong quá trình đa cực hóa và toàn cầu hóa kinh tế trên thế giới, các nước đang phát triển có vị trí yếu không chỉ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong phát triển kinh tế, mà còn trong sự phát triển văn hóa. C. Làm thế nào đất nước của tôi phản ứng: Đất nước của tôi là quốc gia đang phát triển lớn nhất thế giới. Để trở nên bất khả chiến bại trong cuộc cạnh tranh quốc tế khốc liệt, xây dựng văn hóa phải được sử dụng như một nhiệm vụ chiến lược quan trọng để hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Văn hóa quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần quốc gia, phát triển ưu tiên giáo dục và công nghệ, và cung cấp bảo đảm định hướng chính xác, động lực tâm linh vô tận và hỗ trợ trí tuệ mạnh mẽ cho việc xây dựng Jiji. Bài 2: Ảnh hưởng của văn hóa đối với con người: Cảm giác ảnh hưởng văn hóa 1. Ảnh hưởng văn hóa đối với khuôn mặt A. Văn hóa được tạo ra bởi con người, ảnh hưởng văn hóa của mọi người, từ một môi trường văn hóa cụ thể và các hình thức hoạt động văn hóa khác nhau. B. Văn hóa ảnh hưởng đến sự trao đổi và cách giao tiếp của mọi người. Trong giao tiếp lẫn nhau, mọi người phải luôn luôn thực hiện các phương pháp và hình thức nhất định. Các phương pháp giao tiếp xã hội khác nhau có dấu hiệu văn hóa riêng của họ. Một số ảnh hưởng văn hóa trong phương pháp giao tiếp phụ thuộc vào khái niệm giá trị, và cả từ các cấp độ phong tục và văn hóa. Sự khác biệt trong các phương thức giao tiếp của mọi người xem ngôn ngữ, biểu tượng, đồ dùng, v.v. được sử dụng trong quá trình tương tác và cũng thấy hành vi của quá trình giữa các vì sao. C. Văn hóa ảnh hưởng đến các hoạt động thực tế của mọi người, hiểu các hoạt động và phương pháp tư duy. Các môi trường văn hóa khác nhau, kiến ​​thức kiến ​​thức khác nhau và các giá trị khác nhau sẽ ảnh hưởng đến góc độ công nhận của mọi người và chiều sâu và bề rộng của kiến ​​thức, quyết định mục tiêu của mọi người và lựa chọn hành vi trong thực tế và hình thành các cách suy nghĩ khác nhau. Ảnh hưởng này có sự ổn định tương đối 2. Các đặc điểm của văn hóa đối với con người: một cách tinh tế, sâu sắc và dài. A. Ảnh hưởng của ảnh hưởng tinh tế: Tác động của văn hóa đối với con người có đặc điểm của sự tinh tế, nói chung là không hữu hình và bắt buộc. Bầu không khí văn hóa là vô hình và không thể chạm vào, nhưng nó liên tục ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của mọi người. ③ Ngay cả khi những ảnh hưởng văn hóa này xảy ra một cách tinh tế, chúng không phải là người thụ động và không được chấp nhận một cách vô mục đích. Chúng thường là kết quả của việc mọi người học hỏi và tích cực hiểu ảnh hưởng văn hóa. Do đó, chúng ta phải tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa lành mạnh và đi lên. (Phân tích: Một số người nghĩ rằng tác động của văn hóa đối với con người là tinh tế và không có. Cách suy nghĩ, hoặc lối sống của lối sống, lối sống của lối sống các khía cạnh khác là rất xa và kéo dài. Triển vọng thế giới, triển vọng về cuộc sống và các giá trị là cốt lõi và biểu tượng của kiến ​​thức văn hóa của mọi người, có tác động sâu sắc và lâu dài đối với chất lượng toàn diện và sự phát triển suốt đời của con người.

Hộp thứ hai: Văn hóa định hình cuộc sống 1. Làm phong phú thế giới tâm linh ① Mọi người tạo ra văn hóa, và văn hóa cũng đang định hình con người. Văn hóa xuất sắc có thể làm phong phú thế giới tâm linh của con người, tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa lành mạnh và có lợi, và liên tục làm phong phú thế giới tâm linh của họ là một cách quan trọng để trau dồi và nhân cách âm thanh. Theo đuổi sự thật, lòng tốt và vẻ đẹp cũng là quá trình định hình và tính cách âm thanh. Nhận thức về luật pháp được tăng cường đáng kể. Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa tập thể, tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nền văn minh khoa học, tiên phong, các khái niệm tư tưởng lành mạnh và đạo đức, và trở thành Chủ đạo của thế giới tâm linh của người dân nước ta. 2. Tăng cường sức mạnh tâm linh Các tác phẩm văn hóa tuyệt vời luôn có thể bị sốc và nhân đôi với sức mạnh và sự hấp dẫn độc đáo của họ, trở thành một ngọn đuốc làm sáng tỏ tâm trí của mọi người và khiến mọi người tiến lên phía trước. Sức mạnh tâm linh gây ra bởi điều này thường là bền bỉ, truyền cảm hứng cho mọi người tiếp tục tạo ra một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đại diện cho định hướng của văn hóa tiên tiến. Văn hóa tiên tiến này luôn mang đến cho mọi người sức mạnh tâm linh vô hạn, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ em xuất sắc của quốc gia Trung Quốc, viết một phong trào cuộc sống hùng mạnh và tráng lệ. 3. Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người Quá trình phát triển xã hội và phát triển con người được kết hợp và thúc đẩy lẫn nhau. Càng phát triển càng nhiều, sự giàu có về vật chất và văn hóa của xã hội sẽ tạo ra, cuộc sống của mọi người càng có thể được cải thiện, và vấn đề văn hóa vật chất càng quan trọng, họ càng có thể thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Mức độ năng suất xã hội và văn hóa kinh tế là một quá trình lịch sử dần được cải thiện và vô tận. Sự phát triển toàn diện của con người cũng là một quá trình cải thiện dần dần và vô tận. Sự phát triển toàn diện của con người được thể hiện trong sự cải thiện toàn diện về chất lượng tư tưởng và đạo đức của con người, chất lượng khoa học và văn hóa, và chất lượng sức khỏe. Văn hóa xuất sắc cung cấp thực phẩm tâm linh không thể thiếu cho sự phát triển lành mạnh của con người và đóng vai trò không thể thay thế trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người: Khung đa dạng văn hóa và giao tiếp văn hóa: Đa dạng văn hóa thế giới 1. Sự đa dạng về văn hóa thế giới Các hình thức biểu hiện trên thế giới cũng phải được trình bày thông qua hình thức văn hóa quốc gia. Văn hóa quốc gia là một biểu tượng quan trọng của bản sắc dân tộc. Bạn có thể cảm thấy sự đa dạng của văn hóa thế giới từ các lễ hội quốc gia và di sản văn hóa. A. Các lễ hội dân tộc chứa các yếu tố văn hóa như phong tục địa phương, tín ngưỡng tôn giáo và đạo đức đạo đức trong đời sống quốc gia. Đó là một sự tích lũy dài hạn của văn hóa lịch sử của một quốc gia. Kỷ niệm các lễ hội quốc gia là một màn trình diễn tập trung của văn hóa quốc gia và biểu hiện tập trung của cảm xúc quốc gia. B. Di sản văn hóa: Đó là một biểu tượng quan trọng của những thành tựu lịch sử và văn hóa của một quốc gia và quốc gia. 2. Đa dạng văn hóa hiệu suất A. Đa dạng văn hóa là đặc điểm cơ bản của xã hội loài người, và nó cũng là một động lực quan trọng cho sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Nó được xác định bởi nhiều yếu tố khác. C. Văn hóa là thế giới. Nhóm dân tộc đề cập đến tất cả các nhóm dân tộc có tính cách và đặc điểm văn hóa của riêng họ, văn hóa là thế giới, và văn hóa của tất cả các nhóm dân tộc là một màu sắc không thể thiếu trong văn hóa thế giới. D. Văn hóa quốc gia có sự phổ biến và luật pháp của văn hóa thế giới và có tính cách riêng: 3. Tôn trọng sự đa dạng văn hóa A. Làm thế nào để đối xử với sự đa dạng văn hóa? Đó là, thái độ chính xác: cả hai chúng ta phải đồng ý với văn hóa quốc gia, nhưng cũng tôn trọng các nền văn hóa dân tộc khác, học hỏi lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung trong khi sự khác biệt về tiền gửi, tôn trọng sự đa dạng của văn hóa thế giới và cùng thúc đẩy sự thịnh vượng của nền văn minh nhân loại . B. Tôn trọng sự đa dạng văn hóa: Tôn trọng sự đa dạng văn hóa là những yêu cầu vốn có của việc phát triển văn hóa quốc gia. Mỗi văn hóa dân tộc có bản chất riêng, và bản chất văn hóa của mỗi quốc gia là sản phẩm của sự phát triển của lịch sử quốc gia này và sự kết tinh của sự khôn ngoan của người dân. Trong thực tế lịch sử của một quốc gia, vai trò quan trọng của văn hóa quốc gia để duy trì đời sống xã hội và duy trì sự ổn định xã hội là tinh thần của sự tồn tại và phát triển của quốc gia này. Tôn trọng sự đa dạng của quốc gia. Trước hết, chúng ta phải tôn trọng văn hóa của chính quốc gia của họ, trau dồi và phát triển văn hóa quốc gia của riêng họ. Tôn trọng sự đa dạng văn hóa là một yêu cầu không thể tránh khỏi đối với sự thịnh vượng của văn hóa thế giới. Những thành tựu văn hóa của một quốc gia không chỉ thuộc về quốc gia này, mà cả toàn bộ thế giới. Tôn trọng và bảo tồn các nền văn hóa quốc gia khác nhau là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của con người. C. Làm thế nào để đối phó với sự đa dạng của văn hóa thế giới (nguyên tắc kiên trì): Thực hiện theo các nguyên tắc bình đẳng của văn hóa của các nhóm dân tộc khác nhau, tôn trọng sự khác biệt, hiểu tính cách, sống hài hòa và cùng thúc đẩy sự thịnh vượng của văn hóa thế giới. D. Tuân thủ tầm quan trọng của sự bình đẳng của văn hóa quốc gia: Chỉ trên cơ sở sự bình đẳng mà người dân trên thế giới có thể tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau phát triển. Chỉ bằng cách duy trì sự đa dạng của văn hóa thế giới, thế giới mới có thể là nhiều màu sắc và sôi động hơn. Hộp thứ hai: Văn hóa lan truyền trong giao tiếp 1. Cách giao tiếp văn hóa A. Quá trình trao đổi văn hóa là quá trình giao tiếp văn hóa B. Đường dẫn: thương mại thương mại, di cư con người và giáo dục là những cách quan trọng. Nói tóm lại, nó có thể là một cách để giao tiếp với người thân và người thân, đi đến các hoạt động kinh tế, chính trị và văn hóa khác nhau. Giao tiếp văn hóa là trong cuộc sống của chúng ta. 2. Phương pháp giao tiếp văn hóa hiện đại: Phương tiện truyền thông Volkswagen A. Sự phát triển của phát triển truyền thông: Nói chung, nó đã trải qua giai đoạn ngôn ngữ nói, văn bản, in ấn, điện tử và mạng, nhưng sự xuất hiện của phương tiện truyền thông mới không có nghĩa là sự biến mất của các phương tiện truyền thông cũ.

Các phương tiện truyền thông đã bắt đầu truyền thông tin cho công chúng, đánh dấu việc quảng bá phương tiện in ấn. B. Các hình thức chính của phương tiện truyền thông Volkswagen: báo, đài phát thanh, truyền hình, mạng. Ưu điểm của phương tiện truyền thông Volkswagen: Nó có thể vượt qua những hạn chế về thời gian và không gian ở mức độ lớn nhất, tập hợp thông tin từ khắp nơi trên thế giới và ngày càng thể hiện các chức năng mạnh mẽ của truyền tải, giao tiếp và chia sẻ văn hóa, đã trở thành phương tiện chính của Các phương tiện truyền thông. 3. Tầm quan trọng của việc thúc đẩy trao đổi văn hóa (ý nghĩa của sứ giả thân thiện của văn hóa Trung Quốc và nước ngoài), nó có thể thúc đẩy văn hóa Trung Quốc lên thế giới và thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của văn hóa thế giới; mặt khác, người nước ngoài, nước ngoài Văn hóa được đưa vào Trung Quốc và thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của văn hóa Trung Quốc. Các trao đổi văn hóa khác nhau trên thế giới ngày càng thường xuyên và được củng cố. Sứ giả thân thiện của văn hóa Trung Quốc và nước ngoài là sứ mệnh đối với chúng ta bởi thời đại. Bài học 4: Sự kế thừa của văn hóa và đoạn đầu tiên của sự phát triển văn hóa: kế thừa văn hóa truyền thống 1. Ý nghĩa của văn hóa truyền thống: được hình thành trong sự phát triển lịch sử dài hạn và được giữ lại trong cuộc sống thực, nó có văn hóa tương đối ổn định. 2. Biểu hiện của sự kế thừa văn hóa truyền thống: Hải quan truyền thống: là một trong những hình thức cơ bản của văn hóa truyền thống; ② Kiến trúc truyền thống: Nghệ thuật củng cố là một biểu tượng quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Quốc; ③ Văn học và nghệ thuật truyền thống: Ngọn đuốc của The Torch of the the Tinh thần là một phần quan trọng của văn hóa lộng lẫy của quốc gia Trung Quốc. Suy nghĩ truyền thống: bao gồm các quan điểm lý thuyết được hình thành trong sự tích lũy lịch sử dài hạn, suy nghĩ học thuật và các khái niệm đạo đức. Nó có tác động sâu sắc đến các giá trị, lối sống và phát triển xã hội của mọi người ở Trung Quốc. 3. Đặc điểm của văn hóa truyền thống: Văn hóa truyền thống có sự ổn định tương đối. Văn hóa truyền thống giữ lại các đặc điểm cơ bản trong các thế hệ của thế hệ, và ý nghĩa cụ thể của nó có thể thay đổi do thời gian. Văn hóa truyền thống có một quốc tịch đặc biệt. Là một sản phẩm của sự phát triển lịch sử cụ thể, văn hóa truyền thống là một mối liên kết tâm linh để duy trì sự tồn tại và phát triển quốc gia. 4. Tác động của văn hóa truyền thống: Nếu nội dung tương ứng của văn hóa truyền thống có thể phù hợp với những thay đổi trong đời sống xã hội và liên tục đáp ứng nhu cầu tâm linh ngày càng tăng của con người, thì nó có thể có tác động tương tự đến sự phát triển của xã hội và con người. Ngược lại, nếu tĩnh không thay đổi, văn hóa truyền thống cũng sẽ cản trở vai trò tiêu cực của tiến bộ xã hội và cản trở sự phát triển của con người. 5 Đối mặt với văn hóa truyền thống, chúng ta phải có biện chứng hiểu vai trò của họ trong cuộc sống thực và phân biệt bản chất và sự khác biệt. Đối với nội dung đáp ứng các yêu cầu của phát triển xã hội trong văn hóa truyền thống, nó nên được giữ lại và phát triển. Đối với văn hóa truyền thống không đáp ứng các yêu cầu của phát triển xã hội, cần phải “di chuyển phong tục” và có ý thức biến đổi hoặc loại bỏ nó. Hộp thứ hai: Di ​​truyền trong thừa kế 1. Mối quan hệ giữa thừa kế văn hóa và phát triển văn hóa: Chúng là hai khía cạnh của cùng một quá trình. Kế thừa là một điều kiện tiên quyết cần thiết để phát triển, và phát triển là một yêu cầu không thể tránh khỏi. Phát triển trên cơ sở thừa kế và kế thừa trong quá trình phát triển. 2. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa là gì? Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa bao gồm nhiều thay thế hơn (các yếu tố bên ngoài), các phong trào khoa học và công nghệ và tư tưởng (yếu tố bên trong). Giáo dục là một hoạt động huy động của văn hóa thừa kế đặc điểm của con người, và có một chức năng cụ thể của sự lựa chọn, truyền tải và tạo văn hóa. Đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục và canh tác của con người. Bài 5 Đổi mới văn hóa 1. Tại sao đổi mới văn hóa: Đổi mới văn hóa là một yêu cầu không thể tránh khỏi đối với phát triển thực tiễn xã hội và động lực vốn có của sự phát triển của chính văn hóa. Đổi mới văn hóa có thể thúc đẩy sự phát triển của thực tiễn xã hội, và đổi mới văn hóa có thể thúc đẩy sự thịnh vượng của văn hóa quốc gia. Đổi mới văn hóa là một đảm bảo quan trọng cho sức sống và sự gắn kết của một quốc gia. 2. Mối quan hệ giữa đổi mới văn hóa và thực hành xã hội: 3. Nguồn gốc của đổi mới văn hóa là gì? Tại sao? Thực hành xã hội là động lực và nguồn gốc của đổi mới văn hóa. Một mặt, các tình huống mới liên tục xuất hiện trong thực tiễn xã hội và các vấn đề mới được nêu ra và đổi mới văn hóa đòi hỏi phải đổi mới liên tục để thích nghi với các tình huống mới và trả lời các câu hỏi mới. Mặt khác, sự phát triển của thực tiễn xã hội đã cung cấp các nguồn lực phong phú hơn cho đổi mới văn hóa. Điều kiện đủ hơn. Do đó, thực tiễn xã hội là động lực, nền tảng và nguồn gốc của đổi mới văn hóa. 4. Những cách để đổi mới văn hóa là gì? (1) Dựa trên thực tiễn xã hội, đó là yêu cầu cơ bản của đổi mới văn hóa và cách cơ bản để đổi mới văn hóa. . (3) Các trao đổi, tham khảo và hội nhập giữa văn hóa dân tộc khác nhau cũng là quá trình đổi mới văn hóa. Để nhận ra sự đổi mới văn hóa, cần phải áp dụng nhà lãnh đạo. Đa dạng văn hóa là một nền tảng quan trọng cho đổi mới văn hóa. 5. Trong quá trình đổi mới văn hóa, làm thế nào để đối xử với văn hóa nước ngoài? (1) Đổi mới văn hóa phải lấy văn hóa tuyệt vời của thế giới làm dinh dưỡng và hấp thụ đầy đủ các kết quả có lợi của văn hóa nước ngoài. (2) Khi bạn thích học hỏi và học hỏi, bạn phải sử dụng tôi làm cách sử dụng chính cho tôi. 6. Trong quá trình đổi mới văn hóa, nên vượt qua hai xu hướng sai lầm nào? (1) để vượt qua “lỗi thời” và “chủ nghĩa khép kín”. Đó là để vượt qua văn hóa truyền thống một cách mù quáng tuân thủ quốc gia và từ chối chấp nhận văn hóa mới và bất kỳ văn hóa nước ngoài nào. (2) để vượt qua “chủ nghĩa hư vô quốc gia” và “chủ nghĩa hư vô lịch sử”.

Đó là, để vượt qua xu hướng tôn trọng văn hóa nước ngoài một cách mù quáng và từ chối văn hóa truyền thống. Bài 6 Văn hóa Trung Quốc của chúng tôi về văn hóa Trung Quốc 1. Hành trình của văn hóa Trung Quốc cổ đại 2: B bắt buộc chính trị của trường trung học 3) Tóm tắt chính trị điểm kiến ​​thức bắt buộc. 1. Xã hội 1. Hương vị Văn hóa: Có nhiều loại hình thức văn hóa. Hiện tượng văn hóa luôn ở đó, ở khắp mọi nơi. Các nền văn hóa của các khu vực khác nhau có đặc điểm riêng của họ. 2. Ý nghĩa và đặc điểm của văn hóa: Văn hóa là tất cả các hoạt động tâm linh và sản phẩm của con người so với kinh tế và chính trị. . Văn hóa là duy nhất cho con người và là duy nhất đối với con người. Chỉ có xã hội loài người mới có văn hóa. Văn hóa là sản phẩm của thực tiễn xã hội của con người. . Hiện tượng văn hóa về cơ bản là một hiện tượng tâm linh. . 4. Sức mạnh của văn hóa (chức năng): Văn hóa là một tinh thần xã hội. Văn hóa, như một lực lượng tâm linh, có thể được biến thành lực lượng vật chất trong quá trình hiểu biết của mọi người về thế giới và biến đổi thế giới, điều này có tác động sâu sắc đến sự phát triển xã hội và các hoạt động và phát triển của con người. (Ảnh hưởng này được thể hiện trong quá trình tăng trưởng cá nhân, và nó cũng được thể hiện trong lịch sử của quốc gia và đất nước.) và tinh thần. 5. Văn hóa và kinh tế, chính trị 1) Chính trị, kinh tế và ảnh hưởng văn hóa. Phản ánh. Một nền văn hóa nhất định được xác định bởi một nền kinh tế và chính trị nhất định, và nó cũng ảnh hưởng đến một số chính trị và kinh tế nhất định, và mang lại ảnh hưởng quan trọng đến chính trị và kinh tế. Văn hóa của các nhóm dân tộc khác nhau ảnh hưởng đến con đường phát triển của các quốc gia và quốc gia khác nhau, và vai trò của các bản chất khác nhau của các bản chất khác nhau đối với sự phát triển xã hội cũng khác nhau. Văn hóa tiên tiến và lành mạnh sẽ thúc đẩy sự phát triển xã hội. sự phát triển. 2) Văn hóa và kinh tế hòa quyện với nhau: Trong phát triển kinh tế, vai trò của khoa học và công nghệ ngày càng trở nên quan trọng. Để thúc đẩy xây dựng kinh tế, phát triển giáo dục, trau dồi những tài năng chất lượng cao khác nhau và cải thiện chất lượng của người lao động. Vai trò của năng suất văn hóa trong mô hình tổng thể của nền kinh tế hiện đại đang ngày càng trở nên nổi bật hơn. Văn hóa và chính trị hòa quyện với nhau: Với sự phát triển của dân chủ và xây dựng hệ thống pháp luật, mọi người cần kiến ​​thức văn hóa cao hơn để tham gia vào đời sống chính trị. Việc hội nhập văn hóa và chính trị quốc tế đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đấu tranh chính trị quốc tế đương đại. Cuộc chiến chống lại quyền bá chủ văn hóa trên khắp thế giới đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đấu tranh chính trị quốc tế đương đại. 3) Vị trí và vai trò của văn hóa trong sự cạnh tranh của sức mạnh quốc gia toàn diện đang ngày càng trở nên nổi bật hơn. Văn hóa đã trở thành một nguồn quan trọng của sự gắn kết và sáng tạo quốc gia, và nó đã trở thành một yếu tố quan trọng trong sự cạnh tranh của sức mạnh quốc gia toàn diện. . Cải cách cải cách hệ thống văn hóa. Thay đổi chức năng của chính phủ. Tu luyện các đối tượng thị trường. Thực hiện chiến lược “Thúc đẩy tài năng”. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới văn hóa và tạo ra một thương hiệu văn hóa Trung Quốc. Thứ hai, tác động của văn hóa đối với con người 1. Nguồn văn hóa đối với con người: Tác động của văn hóa đối với con người đến từ một môi trường văn hóa cụ thể, từ các hình thức hoạt động văn hóa khác nhau. 2. Biểu hiện của văn hóa đối với con người: ① Ảnh hưởng đến văn hóa hành vi giao tiếp và cách giao tiếp của mọi người. Văn hóa ảnh hưởng đến các hoạt động thực tế của mọi người, hiểu các hoạt động và phương pháp tư duy. 3. Các đặc điểm của văn hóa trên con người: Nó có các đặc điểm của sự tinh tế, nói chung là không hữu hình và bắt buộc. Đầu tiên là tác động vô hình của bầu không khí văn hóa, và người còn lại là tham gia vào ảnh hưởng của đời sống văn hóa. Mọi người chấp nhận ảnh hưởng văn hóa lành mạnh thường là quá trình học tập có ý thức và tích cực chấp nhận ảnh hưởng văn hóa, vì vậy chúng ta phải có ý thức chấp nhận những ảnh hưởng văn hóa lành mạnh và đi lên. Nó có các đặc điểm dài và dài. Tác động của văn hóa đối với các phương pháp giao tiếp, cách suy nghĩ và lối sống của mọi người là rất xa. Quan điểm thế giới, con người cá cược châu Á , các giá trị có tác động sâu sắc và lâu dài đối với chất lượng toàn diện và sự phát triển suốt đời của con người. . về sự tương tác của các yếu tố văn hóa khác nhau. Một khi quan điểm và giá trị được hình thành, chúng có một hướng nhất định, có tác động sâu sắc và lâu dài đối với chất lượng toàn diện và sự phát triển suốt đời của con người.) 4. Cuộc sống hình thành văn hóa ( Vai trò của văn hóa xuất sắc đối với mọi người) văn hóa có thể làm phong phú thế giới tâm linh của mọi người, tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa lành mạnh và có lợi, và liên tục làm phong phú thế giới tâm linh của chính họ. Đó là một cách quan trọng và mang tính cách nuôi dưỡng và tính cách âm thanh. .

Categories: kubet online Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *