Trang Cá Cuc Uy Tín NH ất Trường tiểu học Cuốn sách toán học lớp một tiếp theo Câu hỏi tập thể dục toàn diện

No Comments

Điều 1: 2016 Phiên bản mới Trường tiểu học Cuốn sách hạng nhất tiếp theo Bài tập Toán học Một bộ đầy đủ các trường tiểu học đầu tiên -Toán học Thiết kế công việc trung học Phần 1: Đánh giá bổ sung và trừ hỗn hợp (1) 1. Đếm một. 3+2 = 2+7 = 10+9 = 6+3 = 7-4 = 8-4 = 6+4 = 6+3 = 6+5 = 1+8 = 8+2 = 9- 4 = 7+ 3 = 9-8 = 5-5 = 2. Đếm. 4+3-2 = 4-2+3 = 2+3+4 = 9-6+3 = 8-2-2 = 9+1-5 = 4+5-7 = 3+7-2 = 1+ 4+5 = 10-4-4 = 2+7+0 = 7-6+5 = 8-1-3 = 2+6-7 = 3+3 = 7+2-5 = 10-6+5 = 9-2-2 = 9-8+5 = 10-4+5 = 3, điền vào số vào □. 6+□ = 10 □+7 = 9 9+□ = 10 8+□ = 10 5+□ = 7 10+□ = 10 □+5 = 9 □+7 = 10 □+3 = 8 2+□ = □ □ □ □ +3 = 75 +□ = 10 bốn. Viết bốn công thức số học sau khi điền vào chỗ trống. 6 A 9-4 = 7-7 = 10-5 = 6+3 = 8+2 = 10+0 = 10-0 = 0+9 = 5 = 10-6 = 9-9 = 0+0 = 0- 0 = 9+1 = 10-1 = hai, tính toán một. 3+7-5 = 8-6+2 = 10-7+0 = 9-6+5 = 10-6+0 = 8-7+1 = 3+2+4 = 10-3-7 = 10- 6+2 = 8-8+8 = 10-9+7 = 9+3-8 = 8+2-7 = 4+5+1 = 7-7+6 = 2+3-5 = 3, trong ngoặc đơn Điền vào số thích hợp. 3+ () = 10 () +2 = 8)+ () = 10 9+ () = 10 8+ () = 9 4+ () = 9 () +6 = 8 () +2 = 7 () +7 = 8 4+ () = 10 Biết hình (1) 1. Điền vào chỗ trống. . (2) sử dụng () gậy gốc có thể được đặt với hình chữ nhật. (3) sử dụng () gậy gốc có thể được đặt với một hình vuông. (4) Một hình tam giác có thể được đặt với rễ (). (5) Đồng xu là (). 2. Có () và () và () và (). Thứ ba, màu sơn. Thứ tư, màu sơn. Thứ năm, màu sơn cho. Sáu, màu sơn cho. Bảy, 8. Tính toán. Nếu △ = 2, ○ = 3, □ = 5, thì □ + ○ + △ = () △ + ○ – □ = () 2) 1. Đồ họa nào có thể được vẽ bằng hình khối, hình vuông và hình trụ bên dưới? LIANLIAN. 1. Hình chữ nhật có các cạnh (), các cạnh vuông () và các cạnh hình tam giác (). 2 3. Đồng xu là (); Khăn quàng màu đỏ là (); máy tính để bàn là (). 4. cạnh tương đối (); () Bốn cạnh của hình dạng của hình dạng; 5. Đếm () từ trái sang phải () và đầu tiên () là một hình vuông, với tổng số () hình chữ nhật. 3. Tôi sẽ đánh giá. 1. Hai hình vuông lớn có thể được kết hợp thành một hình chữ nhật. () 3, hình chữ nhật là hình vuông. () 2. Hai hình tam giác có thể được kết hợp thành một hình tứ giác. . = 9 + 6 = 16-8 = 5 + 6 = 12-8 = 9 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 của bạn = 13-7 =) ())))))) 3. điền vào theo yêu cầu. 15-9 = () 12-8 = () () (1) Tôi muốn được thêm vào: Hãy nghĩ: 9 cộng () bằng 15, nghĩ: 8 cộng () bằng 12, 15 trừ 9 bằng ( ). 12 trừ 8 bằng (). . Nó có thể được chia thành () và () 9 để chia () và () lần đầu tiên sử dụng 15- () = () để sử dụng 15- () = () và sau đó sử dụng ()- () = () để sử dụng ( )-() = () Thứ tư, điền vào chỗ trống 1.15 Thêm 3.2. () 5 ít hơn 12. 3. () 5.4.17 ít hơn 20 so với 20. 5. () Hơn 19,6. () Hơn 12 hơn 12. Thứ năm, nhìn vào danh sách phim 6. Đếm một, tìm các quy tắc.

_9 Tôi đã tìm thấy () 1. Xiaoyu và Xiaoxue đã thu hút 15 bông hoa, Xiao Yu đã vẽ 9 bông hoa và Xiaoxue đã vẽ một số ít. Xiaoming có 18 cây bút màu, Gang Xiao đã mượn 9 chi nhánh, và có một số nhánh của Xiaoming? Các bạn cùng lớp được xếp hàng. Có 5 người ở phía trước Xiao Lan, và có 7 người phía sau. Có bao nhiêu người trong dòng này? 4 Xiao Khánh muốn thực hành viết 16 bàn chải, và còn 8 từ mà không viết. Ông đã viết một vài từ? 5. Chiếc xe trên bãi đậu xe đã lái đi 6 và 5 nữa. Có bao nhiêu phương tiện đang lái? Album toán học đầu tiên của bài kiểm tra đơn vị thứ ba Câu hỏi I. Phân loại và hoàn thiện trái cây bên dưới. Điền vào bảng theo hình trên. 1. Số lượng () là nhiều nhất và số lượng () là ít nhất. 2. Số lượng () và () là rất nhiều. 3. Bạn có thể hỏi toán nào? Thứ hai, tổ chức văn phòng phẩm của Xiaomoming. Những gì 1. Văn phòng phẩm nào là nhiều nhất? Văn phòng phẩm nào là ít nhất? 2. Thêm (). 3. Bạn có thể hỏi toán nào? Thứ ba, nhìn vào hình ảnh để hoàn thành vấn đề. Lớp 3 trong một năm thích ăn trái cây. Các số liệu sau đây được thể hiện trong hình. Pear Apple Banana Peach Watermelon 1. Điền vào 2 và bạn cùng lớp lớp 3 và học sinh có thích ăn nhiều nhất không? 3. Có bao nhiêu người thích ăn chuối hơn những người thích lê? 4. Bạn có thể thử một vấn đề toán học không? Thứ tư, nhìn vào hình ảnh để hoàn thành bài tập. 11. Số bao gồm 5 và 6 là (). Renren Edition Trường tiểu học Toán lớp một Đơn vị thứ tư của Đơn vị thứ tư 12. Số đọc và viết bắt đầu từ (). 13. Một số bao gồm 8 mười, số này là (). Các tài liệu hiểu trong vòng 100 số trong vòng 100 là một chữ số (), 8 là một chữ số (), 100 là () một, viết một, đọc và đọc. Viết: Viết: Viết: Đọc: Đọc: () Ten He () One () One () Ten He () Một bài viết: Viết: Đọc: Hai, điền vào. 1. Số mười là 4 và số 0 là (). 2. Số 3 là 5 và số 3 là (). 3. Trên quầy, vị trí đầu tiên là () ở phía bên phải, vị trí thứ hai là () và vị trí thứ ba là (). 4. 79 ở giữa () và (). 5. Số lớn nhất là (), số chữ số nhỏ nhất là (), số hai chữ số lớn nhất là () và số ba chữ số nhỏ nhất là (). 6. Sắp xếp sáu số của 75, 60, 36, 48, 57, 80: ()> ()> ()> ()> ()> (). 7. Một trăm vị trí là 1 và các chữ số khác là 0. Số này là (). 8. Năm mươi sau 58 là (). 9. Nhỏ hơn 62, số lượng lớn hơn 58 (). 10. Sắp xếp 80, 36, 63, 56, 37, 18: () <() <() <() <() <() <(). Con số. 15. Số lượng hơn 89 là () và số lượng 1 dưới 89 là (). Thứ ba, đọc và viết các số sau. 99 Reading (), 60 Reading (), 100 Reading (17 Reading () 75th Writing (), Sixty -three Writing (82 Viết (), Chín mươi Viết () IV, sau đó viết. 1. 11, 13, 15, ( ), (), (), (), 2. 10, 12, 14, (), (), (), 3. 10, 20, 30,), (), (), (), () , (), (), (), (), (), (), () ,, () ,, () ,, () ,, () ,, () ,, () ,, (), ,,), () ,,,) ,,) ,,) ,,) ,,) ,,) ,,) ,,) ,, () ,,,,, đến () ), 4. 5, 10, 15, (), (), (), (), 5. liên tục +5: 27, (), (), (), (), (). Liên tục -7: 85, (), (), (), (), (), (), (). 5. Vẽ √ trong ngoặc đơn, vẽ sai ×. 1.90 một và 9 là giống nhau () 2. Lớn nhất () 2. Số chữ số lớn nhất là 99 và hai chữ số nhỏ nhất là 11. () 3. Eighty -five Writing 805. () 4. 4 Số lượng thành phần bao gồm 10 và 8 là lớn như 48. () 5. 63. () 6. 95 Số trước là 96, số sau là 94. () 6. Viết các số sau. 1. Viết cùng một số trong vòng 100 chữ số và mười chữ số. () () () () () () () () () () () () () () () () () (2. (), (), 30, 27, 24,), () , () 3. (), (), 18, 24, (), 36, () (,),)) Thực hành "Biết Renminbi" 1. điền vào số thích hợp trong ().

20 điểm = () góc 7 sừng = () chia 60 góc = () Yuan 1 Yuan = () chia 40 góc = () Yuan 1 Yuan = () góc 5 góc 4 điểm = () chia 65 góc = () () Góc 9 góc = () chia thành 3 Yuan 6 cent = () (2) Gà ngỗng (). (3) Gà vịt (). (4) Gà con vịt lớn (). (5) Goose Bi Duck (). (6) Goose hơn gà (). Điền vào “>” | “<" hoặc "=". 50 4 1 Corner 331 điểm 7 Yuan 6 Yuan, 8 Yuan 42 Yuan, 1, 1, 1 Yuan có thể được thay thế bằng góc () Zhang 1. 2, 5 Yuan 5 Yuan có thể được thay thế bằng () Zhang 2 Yuan và () Zhang 1 Yuan. 3, 1 tờ 10 Yuan có thể được thay thế () thành 1 nhân dân tệ. 4, 1 tờ 10 Yuan có thể được thay thế () 5 Yuan. 5, 20 Yuan có thể được thay thế bằng () Zhang 1 Yuan. 6, 1 mảnh 50 nhân dân tệ có thể được thay thế () 5 nhân dân tệ. 7, 1 mảnh 50 nhân dân tệ có thể được thay thế bằng () Zhang 10 Yuan. 8, 1 mảnh 100 nhân dân tệ có thể được thay thế bằng () Zhang 10 Yuan. Bốn tính toán 1, 6 Yuan, 8 Corner -2 Yuan 8 Corner = 7 Yuan -3 Yuan, 4 Corner = 5 Yuan 6 Corner -2 Yuan = 3 Yuan, 1 Yuan, 7 Yuan, 1 Yuan, 1 Yuan, 1 Corner = 9 Yuan 3 Horns -7 Góc = 8 Yuan 2 Corner -4 Yuan 2 Corner = 6 Yuan 8 Cents = 6 Corner + 1 Yuan 9 Góc = 3 Yuan 3 Corner + 4 Yuan Angle = 4 Yuan 2 Corner -3 Yuan 2 Góc = 9 Yuan 6 Corner -7 Yuan 7 Corner = 10 Yuan 8 Corner -7 Yuan 8 Corner = 6 Yuan 3 Horns -2 Yuan 7 Horns = 2 khung thích hợp. Khi một số lớn và số còn lại lớn, chúng ta có thể nói rằng một số là nhiều hoặc ít hơn số khác; khi một số khác gần với số khác, chúng ta có thể nói rằng có ít nhiều, và không thể nói là nhiều hơn hoặc ít hơn. 4. 2. Điền vào câu trả lời đúng cho ngoặc: (1) 1 Yuan và () càng nhiều góc. A.10 B.100 (2) 1 Góc và () có nhiều. A.10 B.100 (3) 1 Yuan và () là rất nhiều. A.10 B.100 (4) 1 Yuan 3 Corners và () Corners cũng rất nhiều. A.13 B.103 3. Viết số tiền như sau: (1) một mảnh 10 nhân dân tệ, 5 nhân dân tệ, 1 nhân dân tệ (2) , một 5 Horns () Yuan () Góc (3) Một mảnh 50 nhân dân tệ, ba mảnh 10 nhân dân tệ, 2 nhân dân tệ (4) Yuan (4) Một mảnh 20 Yuan, hai 10 Yuan, một góc thứ 5 () Yuan () Corner 3: Lớp một của lớp một của Trường tiểu học (Phiên bản giáo dục con người) của lớp một trong học kỳ đầu tiên của trường tiểu học mở rộng bài tập bài tập (phiên bản giáo dục con người) trước tiên, hãy xem, nói về nó. 1. Vịt ở phía mèo con. Khỉ ở phía gà con (). 2. Bánh vợt cầu lông và cầu lông nằm ở phía () của quả bóng. 3. Con chó con trên lớp thứ hai là nhiều nhất (). 4. Chọn một trong những động vật nhỏ hoặc một vật phẩm để nói về vị trí của nó. Thứ hai, nói, điền vào. 1. Có những cuốn sách trên bàn (), và phía bàn () có một túi trường. 2. Đặt cuốn sách theo thứ tự từ phía sau. 3. Số túi theo thứ tự từ trái sang phải. Thứ ba, nhìn vào hình ảnh để điền vào chỗ trống. 1. Các bạn cùng lớp nổi tiếng đứng trong () và năm học sinh đứng trong (). 2. Xiaofang đứng trong bảng xếp hạng (), cái đầu tiên từ (). 3. Có 3 người bạn cùng lớp ở bên cạnh Xiaoming () và 1 người bạn cùng lớp bởi (). Thứ tư, nghĩ về nó, mỗi hình ảnh là bàn tay trái hoặc tay phải, điền vào câu trả lời trong khung. Số lượng của tay trái là () số của tay phải là () 5. Đoán. Lingling, Tongtong và Ningning's Balcony -factories đều là những bông hoa. Lingling sống trên lầu ở Tongtong và Tongtong sống trong Tháp Ningning -bu. Gia đình của Lingling sống trên lớp (), gia đình của Tongtong sống trên lớp () và gia đình Ningning sống trên lớp (). 6. Hãy suy nghĩ về nó, nhìn, điền vào. Mọi người thường sử dụng, (), phía trước, (), trái, () để xác định vị trí. Nói về phần trên và dưới, phía trước, phía sau, trái và phải của bạn là kiến ​​thức cơ bản về kiến ​​thức cơ bản và khả năng cơ bản của sách giáo khoa, hợp nhất và cải tiến, và phát triển khả năng toàn diện của khả năng đào tạo và ứng dụng chuyên sâu của các tài liệu giảng dạy. . Xiao Qing bên phải có một mặt nhỏ, và Xiaohong và Xiao Ming ở bên trái. 2. (Câu hỏi mở rộng) Nói, sử dụng các từ "lên" hoặc "xuống". TV, có bình hoa trên đó ?? 3. (Câu hỏi mở) Nhìn vào hình ảnh. 4. (Câu hỏi suy luận) Xếp hạng cho họ theo năm thí sinh (A, B, C, D, E). A. Tôi không phải là cuối cùng, tôi vẫn có một cá nhân phía sau tôi. B. Khi tôi chạy vạch đích, không có người chơi nào đi về phía trước của tôi. C. Có hai người chơi đã đến cuối cùng và hai người chơi đến cuối cùng. D. Tôi không phải là người cuối cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *